Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Eğitimlerden beklenen sonuçları alabilmek için, ölçme ve değerlendirme süreci son derece önemli bir süreçtir. Değerlendirme, öğretim süreci ile ilgili kararları verebilmek için uygun olan verilerin toplanması ve yorumlanması sürecidir. Eğitim programının başarısı aynı zamanda, katılımcı performansının eğitim sürecinin başında, devamında ve sonunda geçerli ve güvenilir biçimde ölçülmesine bağlıdır. Böyle bir ölçme, hedeflenen davranışın ne ölçüde kazanıldığı konusunda bilgi sağlar. Bu bilgi ise, ne derecede bir standarda ulaşılabileceği ve bir sonraki öğretme sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda karar vermede kullanılır. Her değerlendirme işleminde izlenmesi gereken belli basamaklar vardır. Bunlar, amaçların belirlenmesi, amaçlara ulaşıldığının belirtileri olan davranışların saptanması, sınama durumlarının belirlenmesi, sınama araçlarının hazırlanması, sınama araçlarının uygulanması, sonuçların analizi ve değerlendirmenin amacına göre yorumlanmasıdır. Değerlendirme sonuçlarının alınıp analiz edilmesi ve yorumlanması, eğitim teknolojisinin, katılımcıları, belirlenen davranışsal amaçlara ulaştırıp ulaştıramadığını ve varsa aksaklıkların öğretme - öğrenme süreçlerinin hangilerinde olduğunu ortaya koyacak ve sonraki eğitim uygulamalarının daha iyi yürütülmesine yardımcı olacaktır.Bu program da, tüm bu süreçlerin nasıl etkili yönetilebileceğini ve uygulanabileceğini katılımcılarla paylaşmak üzere hazırlanmış etkileşimli ve uygulamalı bir programdır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

 • Tanışma
 • Performans Nedir ve Bileşenleri Nelerdir?
 • Yetkinlikler ve Yetkinlikleri Eğitim Yoluyla Geliştirmenin Performanstaki Yeri
 • Hizmet İçi Eğitimin Amaçları ve Türleri
 • Hizmet içi Eğitim Ne Zaman Fayda Sağlamaz?
 • Eğitimlerden Beklenen Sonuçların Alınması İçin…
 • Ölçme Nedir? Değerlendirme Nedir?
 • Eğitimlerin Etkinliğini Ölçmek ve Değerlendirmekten Ne Anlamalıyız?
 • Yetkinliklere Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Süreci ve Adımları
 • Davranışsal Amaçlar ve Eğitimdeki Yeri
 • Kazandırılması Gereken Davranışlara Yönelik Amaçların Tanımlanması
 • Kirkpatrick – Phillips Modeli: Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesinde 5 Seviye

1.       İlk İzlenim ve Memnuniyetin Ölçülmesi

2.       Bilgi ve Tutum Değişiminin Ölçülmesi

3.       Davranış Değişimi ve İşe Uygulamanın Ölçülmesi

4.       İş Sonuçlarına – Bireysel Performansa Yansımasının Ölçülmesi

5.       Yatırımın Geri Dönüşünün (ROI) Ölçülmesi

 • Eğitim Programının ve Süreçlerin Başarısının Değerlendirilmesi
 • Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Çeşitleri ve Amaca Uygun Yöntemin Seçimi
 • Ölçme Araçlarının Hazırlanması
 • Katılımcıların Hazırladıkları Eğitim Programlarına Yönelik Ölçme Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Örnek Uygulamalar
 • Değerlendirme ve Kapanış

 

Kimler Katılmalı?

 

Yetişkin eğitimi alanında çalışan yöneticiler, uzmanlar ve yetişkinlere yönelik eğitim programı hazırlayan ve / veya hazırlayacak olan herkes.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar).

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr