Eğitmenlik Becerileri Gelişim Atölyesi

 

Bilgi Talep Et

- Kurumlar İçin İç Eğitmen Yetiştirme Programı -
 
 
Programın İş Sonuçlarına Faydaları
 
Eğitimlerden beklenen sonuçları alabilmek için, kurumda eğitici olarak görev yapan ve / veya yapacak olan bireylere de yatırım yapılması kaçınılmazdır. İyi eğiticiler 
 
yetiştirmek için hazırlanan bu eğitim de, işte bu yatırımlarınızın daha yüksek değerde geriye dönüşünü sağlayacak bir Wokshop’ tur.
 
Bu program sonunda katılımcılar;
 
Hizmet içi eğitimin temel amacı, türleri ve hızlı değişim ortamında beklenen faydaları sağlaması için dikkat edilmesi gereken temel ilkeler konusunda bütünsel bir bakış 
 
açısı geliştirecekler,
 
Hizmet içi eğitim planlama döngüsü ve her bir adımı konusunda kapsamlı bilgi edinerek kurumlarındaki eğitim süreçlerini bu adımlara göre gerçekleştirme konusunda 
 
olumlu tutum geliştirecekler, 
 
Etkili bir sunum gerçekleştirmek için gereken 6 adımı benimseyerek ve bu adımlara uygun hareket ederek daha etkili eğitim amaçlı sunumlar yapabilecekler,
 
Eğitim programlarında katılımcıların aktif olmasının öneminin farkındalığıyla eğitim amaçlı sunumlarında katılımcıların aktif olduğu çeşitli öğrenme yöntem ve 
 
tekniklerini etkili biçimde kullanabilecekler,
 
Sunumları sırasında katılımcıları doğru anlama konusunda dinleme, soru sorma ve empati kurma becerilerini geliştirecekler, kelimeleri, ses ve nefeslerini, beden 
 
dillerini doğru kullanıp doğru, güzel ve etkileyici konuşma yaparak kendilerini doğru ve etkili biçimde ifade edebilmenin temel gerekleri konusunda bilgi sahibi olacak 
 
ve uygulamalarla bu becerilerini geliştirme olanağı bulacaklar,
 
Eğitimde belirlenen davranışsal amaçlara ve düzeylerine uygun ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanmanın yollarını tanıyarak bunlardan etkili biçimde 
 
yararlanabilecekler,
 
Kendilerini daha iyi tanıyacaklar, özgüvenleri ve daha etkili bir eğitmen olma konusunda motivasyonları artacak,
 
Ve önceki uygulamaları hakkında özdeğerlendirme yaparak, kurum için artı değer yaratacak biçimde kendilerini, eğitim verdikleri kişileri ve kurumlarını sürekli 
 
geliştirmek yönünde olumlu tutum geliştirebileceklerdir.
 
Neler Paylaşacağız?
 
1.MODÜL: HİZMET İÇİ EĞİTİME GENEL BAKIŞ - SÜRE: 1 GÜN
 
AÇILIŞ
 
 • Tanışma, Öntest ve Takım Kurma Oyunu
 
HERŞEY DEĞİŞİYOR
 
 • Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
 • Geleceğin Şirketleri Nasıl Olacak?
 • Yarına Kimler Kalacak?: Gelecekte de Var Olabilmek İçin Bireylerin ve Yöneticilerin Sahip Olmaları Beklenen Yetkinlikler
 
HİZMET İÇİ EĞİTİME GENEL BAKIŞ
 
 • Kurumlarda Performans, Yetkinlik ve Eğitim İlişkisi
 • Hizmet İçi Eğitim Neden Günümüzde Daha Önemli?
 • Kurumlarda Eğitimden Beklentiler 
 • Hizmet içi Eğitimin Türleri
 • Hizmet içi Eğitim Ne Zaman Yarar Sağlamaz?
 • Hizmet içi Eğitimin Başarılı Olması İçin…
 
EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ
 
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Döngüsü
 • Eğitim İhtiyaç Analizinde Kullanılan Yöntemler ve Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar
 • Uygulamalar
 
 
2. MODÜL: YETİŞKİNLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK - SÜRE: 1 GÜN
 
YETİŞKİNLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK
 
 • Yetişkin Eğitiminin İlkeleri, İncelikleri, Zorlukları, Üstesinden Gelme Yolları
 • Davranışsal Amaçların Tanımlanması
 • İçeriğin Hazırlanması
 • Öğrenme - Öğretme Yöntem ve Teknikleri
 • Araç ve Gereçlerin Seçimi
 • Görsel Malzeme Hazırlanması
 • Eğitim Programının Uygulanması
 • Eğitim Programı Hazırlamanın Her bir Aşaması İle İlgili Katılımcılarda Beceri Geliştirecek Uygulamalar Yapılacaktır
 
 
3.MODÜL: SUNUMDA BEDEN DİLİ VE SAHNE KORKUSUNU YENMEK - SÜRE: 1 GÜN
 
 
SUNUMDA İLK İZLENİM, KİŞİSEL İMAJ VE BEDEN DİLİ
 
 • Sunumdaki Başarı İle Kişisel İmajın Nasıl Bir İlişkisi Var?
 • Takım Oyunu: “Hangisinin Mesleği Hangisi?”
 • Görünüşünüz İç Dünyanızın Yansımasıdır: Dış Görünüş ve Kişisel Bakım
 • Profesyonel Yaşamda İmaj Kırıcılar
 • İletişimde Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri
 • Sözsüz İletişim: Görüntüleri ve Beden Dilini Doğru Okumak
 • Egzersiz: “Beden Dilimiz Neler Anlatıyor?”
 • Sahne Korkusu ve Bedene Yansımaları
 • Poz-Postür
 • Göz Kontağı
 • Mimik Kullanımı
 • El ve Kollardaki Rahatsızlık İçin Konuşmacıya İpuçları, Teknikler
 • Ağırbaşlılık ve Soğukkanlılık
 • Güven Vermek 
 • Doğallığın Sırları
 • Dinleyicinin Tepkisini Ölçme
 • Bir Tatlı Gülümseme…
 
 
4.MODÜL: DİKSİYON - SÜRE: 1 GÜN
 
 
DİKSİYON
 
 • Diksiyon Nedir?
 • Diyafram Kullanımı
 • Soluma ve Nefes Almanın Öğrenimi
 • Doğru Nefes Alma ve Diyafram Kullanımı 
 • Artikülasyon 
 • Artikülasyon Bozuklukları
 • Dil, Diş ve Dudakların Konuşmadaki Önemli Rolü
 • Dudak Tembelliği
 • Fonetik 
 • Yanlış Kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi
 • Harflerin Okunuş Özellikleri
 • Sözcüklerin Doğru Şekilde Çıkarılması 
 • Konuşma ve Yazı Dili Farkları - Türkçe Yazıldığı Gibi Okunmayan Bir Dildir…
 • Tonlama, Vurgu ve Durak
 • Söyleme ve Konuşma Kusurları
 • Tutukluk, Heyecan, Kekemelik, Harf Değiştirme
 • Duraksayarak Konuşma
 • Yanlış Ton Vurgu ve İfade Kullanımları
 • Tutukluğu Gidermeğe Yönelik Okuma Parçalarının Çalışılması ve Hataların Tespitiyle Tekrar Uygulamaları
 
 
5.MODÜL: İZ BIRAKAN SUNUM YAPMAK - SÜRE: 1 GÜN
 
 
İZ BIRAKAN, ETKİLİ BİR SUNUM İÇİN
 
 • Etkili Sunum İçin 6 Adım
 • Sunumdan Önce Yapılması Gerekenler
 • Dinleyici Kitlesinin Analizi
 • Konuşma Metninin Özellikleri ve Doğru Kelimeleri Seçmek
 • Konuşma Provası
 • Konuşma Öncesi Yüz Kaslarının ve Konuşma Uzuvlarının Isıtılması
 • Sahne Korkusunu Yenmek ve Heyecanı Pozitife Çevirmek, Cesaret, Güven Kazanımı
 • Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
 • Sunum Yapılacak Ortamın, Oturma Düzeninin, Araç - Gerecin ve Çevrenin Yönetimi
 • Söze Başlamak
 • Canlılık, Akıcılık, Açıklık, Enerji, Hız ve Mizah
 • Katılımcıların Sorularına Yanıt Vermek ve Hazır Cevaplılık
 • Grup Dinamiğinin Yönetimi ve Zor İnsanlarla Başa Çıkabilmek
 • Sunum Sırasında Bizi Bekleyen Tuzaklar ve Üstesinden Gelebilmek
 • Sözü Noktalamak
 
 
6.MODÜL: EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - SÜRE: 2 GÜN
 
 
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Temel Bileşenleri
 • Eğitimlerden Beklenen Sonuçların Alınması İçin…
 • Ölçme Nedir? Değerlendirme Nedir?
 • Eğitimlerin Etkinliğini Ölçmek ve Değerlendirmekten Ne Anlamalıyız?
 • Yetkinliklere Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Süreci ve Adımları
 • Davranışsal Amaçlar ve Eğitimdeki Yeri
 • Kazandırılması Gereken Davranışlara Yönelik Amaçların Tanımlanması
 • Kirkpatrick – Phillips Modeli: Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesinde 5 Seviye
 • İlk İzlenim ve Memnuniyetin Ölçülmesi
 • Bilgi ve Tutum Değişiminin Ölçülmesi
 • Davranış Değişimi ve İşe Uygulamanın Ölçülmesi
 • İş Sonuçlarına – Bireysel Performansa Yansımasının Ölçülmesi
 • Yatırımın Geri Dönüşünün (ROI) Ölçülmesi
 • Eğitim Programının ve Süreçlerin Başarısının Değerlendirilmesi
 • Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Çeşitleri ve Amaca Uygun Yöntemin Seçimi
 • Ölçme Araçlarının Hazırlanması
 • Katılımcıların Hazırladıkları Eğitim Programlarına Yönelik Ölçme Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 
 • Örnek Uygulamalar
 
 
7.MODÜL: UYGULAMALAR VE GERİBİLDİRİMLER - SÜRE: 2 GÜN
 
 
UYGULAMA
 
 • Örnek Eğitim Programı Hazırlama, Sunma ve Değerlendirme Çalışması
 • VİDEOLU UYGULAMALAR: Katılımcıların Hazırladıkları Eğitim Programlarının Uygulanması, Videoya Kaydedilmesi ve Değerlendirilmesi
 
DEĞERLENDİRMELER VE KAPANIŞ
 
 • Sontest
 • Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi
 • Seminer Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı
 
NOT: Eğitim programı süresince, katılımcıların eğitmenlik becerilerinin gelişimine destek olacak bireysel geribildirimler paylaşılacak, programdan sonraki 1 ay 
 
süresince de haftada 1 saat (katılımcının talebine göre) yüz yüze ve/ya uzaktan koçluk yapılacaktır.
 
Kimler Katılmalı?
 
Yetişkin eğitimi alanında çalışan yöneticiler, uzmanlar ve yetişkinlere yönelik eğitim amaçlı sunuş yapan ve / veya yapacak olan herkes.
 
Eğitim Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri:
 
Eğitim programının bir grup için süresi 50 saattir (10 gün x 5 saat). Saatler 13.00-18.00’dir.
 
“Eğitmenlik Becerileri  Geliştirme Atölyesi” programından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta azami katılımcı sayısı 12 olarak belirlenmiştir. 
 
Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 
 
Eğitmenler:
 
Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Pınar Gordie, Mustafa Sancak (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak gerçekleştirilecektir)
 

KURUMA ÖZEL EĞİTİMLER İÇİN ÖNEMLİ !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr